Ondernemingsgegevens:

Op deze website worden twee ondernemingen vertegenwoordigd.

Met “Bollebus” wordt in deze algemene voorwaarden het bedrijf met volgende gegevens bedoeld:

 • Naam onderneming: Chiers, Sara
 • Handelsnaam: Bollebus
 • Maatschappelijke zetel: Westdorp 33, 8573 Tiegem
 • E-mail: info@bollebus.be
 • Telefoonnummer: +32 478 09 79 60
 • Ondernemingsnummer: 0771.784.557
 • BTW-nummer: BE 0771.784.557
Dit bedrijf biedt via deze website haar klanten de mogelijkheid om producten aan te kopen, maakt producten op maat en biedt diensten zoals consulting en grafisch ontwerp aan.

Met “Bollebus vzw” wordt in deze algemene voorwaarden de vereniging met volgende gegevens bedoeld:

 • Naam onderneming: Bollebus
 • Maatschappelijke zetel: Westdorp 33, 8573 Tiegem
 • RPR Gent, afdeling Kortrijk
 • E-mail: vzw@bollebus.be
 • Telefoonnummer: +32 478 09 79 60
 • Ondernemingsnummer: 0802.420.919
 • BTW-nummer: BE 0802.420.919
Deze vzw biedt workshops, activiteiten, vakantiekampen, … aan. Dit zowel voor kinderen als volwassenen, voor groepen en met open inschrijvingen.

Beide worden in conversaties (fysiek, telefonisch en in berichtvorm) vertegenwoordigd door hetzij Jens Bossaert, hetzij Sara Chiers. Afspraken die door een van ons beide bevestigd werden, mag u als ‘door Bollebus/Bollebus vzw bevestigd’ beschouwen.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Bollebus en Bollebus vzw bieden een uiteenlopend aanbod, verbonden door inhoud (wiskunde, wetenschappen en STEAM) en/of maaktechniek. Deze voorwaarden zijn daardoor best uitvoerig. Eerst behandelen ze enkele algemene principes die voor beide gelden, daarna worden enkele specifiekere zaken besproken voor elk van onderstaande drie segmenten:

 • Het aanbod aan bestaande producten van Bollebus. (cfr. webwinkel)
 • Het aanbod aan workshops, activiteiten en kampen van Bollebus vzw. (zie pagina activiteiten)
 • Het aanbod van diensten en op maat gemaakte producten van Bollebus. (zie pagina op maat)
Tenzij anders aangegeven zijn deze algemene voorwaarden op transacties in elk van deze segmenten van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel of het inschrijven voor een activiteit, moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Daardoor stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. In andere gevallen (zoals maatwerk of reservaties workshops) wordt eventueel een bon en telkens een factuur opgemaakt die steeds naar deze voorwaarden verwijst. Gezien het individuele karakter van deze overeenkomsten kan zo’n bon of factuur tevens extra en/of aangepaste voorwaarden bevatten. Een ontvangen bon of factuur brengt behoudens protest de erkenning en aanvaarding met zich mee van deze algemene en specifieke voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bollebus/Bollebus vzw aanvaard zijn.

Artikel 2: Aanbod

Ondanks het feit dat de onze website met de grootst mogelijk zorvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bollebus/Bollebus vzw niet. Bollebus/Bollebus vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bollebus/Bollebus vzw is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten. Indien dergelijke fouten opgemerkt worden, communiceren wij dit aan de betrokken klanten en bieden wij hen de mogelijkheid hun aankoop te herzien.

Wanneer de klant bij het bekijken van ons online aanbod specifieke vragen heeft verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. Ons aanbod is ook steeds aanpasbaar in overleg met de klant.

Ons online aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Bollebus/Bollebus vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Bollebus biedt bij bepaalde producten de mogelijkheid om een eigen versie te bestellen. Dit door een eigen kleurcombinatie te kiezen of door een persoonlijke inhoud toe te voegen. Dit is steeds een aanbod onder de voorwaarde dat het mogelijk en wenselijk is. Bij technische onmogelijkheden (bijvoorbeeld een té lange naam om op dezelfde manier op het product te plaatsen als in het voorbeeld) of bedenkelijke keuzes (bijvoorbeeld kleuren die vloeken of ongepaste inhouden), zullen wij in eerste instantie contact opnemen met de klant. In overleg kunnen redelijke aanpassingen gemaakt worden, maar Bollebus behoudt steeds het recht een bestelling van die aard te weigeren. Desgevallens wordt natuurlijk het betaalde bedrag teruggestort.

Bij het aanleveren van een eigen design, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant dat deze dit design mag gebruiken voor het beoogde doel. Bollebus/Bollebus vzw is niet aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, …

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op da klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bollebus was geboden.

De geleverde artikelen blijven echter tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bollebus.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bollebus te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bollebus. Hiervoor komen zowel aankopen via de webwinkel als aankopen die via mail gefinaliseerd werden in aanmerking.

De klant heeft, zoals de wetgeving het voorschrijft, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze 14 dagen worden geteld vannaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het uitzonderlijke geval waar een deel van een bestelling nagestuurd wordt, de dag waarop deze het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Merk op: in geval van een abonnementsformule telt het ontvangen van de eerste editie.

Bollebus biedt bij bepaalde producten de mogelijkheid om een eigen versie te bestellen. Dit door een eigen kleurcombinatie te kiezen of door een persoonlijke inhoud toe te voegen. Voor deze producten geldt het herroepingsrecht niet automatisch. Vanuit onze visie voor deze webshop willen wij retour aanbieden voor items die nog verkocht kunnen worden, ook al waren deze technisch gezien gepersonaliseerd. Echter bij sterk gepersonaliseerde inhoud en/of bedenkelijke kleurcombinaties is dit niet mogelijk. Is de mogelijkheid tot retour echt belangrijk voor jou, vraag dan gerust op voorhand of jouw versie terugstuurbaar is. Doe dit op mail want ons geschreven antwoord is desgevallens bindend.

Bij aankoop van diensten of digitale producten kunt u het product in principe niet terugsturen en is er als dusdanig ook geen herroepingsrecht. Eventuele afwijkingen van dit principe (en alternatieve manieren om u te informeren zoals een testmogenlijkheid) worden per geval aan u medegedeeld.

Bij diensten is er toch een herroepingstermijn indien de diensten niet meteen verricht worden. Zijn deze nog niet verricht binnen de herroepingstermijn dan krijgt de klant het betaalde bedrag volledig terug. Heeft de klant verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Voor de activiteiten van Bollebus vzw geldt het herroepingsrecht zoals voor diensten. Gezien Bollebus vzw echter al even voor de aanvang van een activiteit aankopen doet en kosten maakt die niet recupereerbaar zijn, kun je ten laatste één week voor een korte activiteit (op één dag) of ten laatste twee weken voor een lange activiteit (over meerdere dagen gespreid) beroep doen op het herroepingsrecht.

Andere zaken waarop de herroepingstermijn logischerwijze niet van toepassing is, zijn de volgende:

 • Goederen met een beperkte houdbaarheid
 • Goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden i.v.m. hygiëne
 • Niet (langer) verzegelde digitale producten op fysieke drager
 • Tijdsgevoelige publicaties zoals kranten en tijdschriften
 • Bruikleen van goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Bollebus via een ondubbelzinnige verklaring per mail (info@bollebus.be) of per post (Westdorp 33, 8573 Tiegem) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Ongeacht de keuze (post of mail) van de klant, moet deze de mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bollebus heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bollebus. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdag is verstreken. Deze termijn kan enkel verlengd worden mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bollebus, bijvoorbeeld n.a.v. onduidelijkheid of praktische problemen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. Bollebus neemt enkel in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een productiefout) de retourkost op zich, dit enkel na schriftelijke bevestiging en dit door het bezorgen van een retourlabel, niet door het terugstorten van gemaakte kosten.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en de verpakking met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (zichtbare gebruikssporen, ontbrekende accessoires, …) behoudt Bollebus zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een deel van het betaalde bedrag niet terug te storten. Dit als schadevergoeding voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden daartoe aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Zo mag kleding bijvoorbeeld gepast worden, maar mogen teruggestuurde artikelen niet gebruikt en/of gewassen zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept zal Bollebus alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de minimale verzendkosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat

 • Bollebus de teruggestuurde goederen ontvangen heeft, of
 • de klant kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, maar deze buiten zijn wil om niet (tijdig) bij Bollebus raken, of
 • de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, in geval van diensten.
Cfr. vorige paragraaf kan Bollebus het teruggestorte bedrag verminderen met een schadevergoeding bij opmerken van waardevermindering door ongeoorloofd gebruik door de klant. Merk op, bij laattijdig aankomen van je retour moeten wij bij wet soms het aankoopbedrag al terugstorten voor we de items terug ontvangen. Komen de artikelen in dat geval laattijdig beschadigd aan, dan kan Bollebus alsnog een schadevergoeding eisen indien het aankoopbedrag al teruggestort werd.

Eventuele extra verzendkosten door een keuze van de klant of verzendkosten die sowieso gemaakt zouden zijn (voor andere niet teruggestuurde producten in een bestelling) worden niet terugbetaald.

Bollebus betaalt de klant in principe steeds terug met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de originele aankoop werd gemaakt, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere optie. Indien dit om technische redenen niet mogelijk of wenselijk is, zal Bollebus per overschrijving terugbetalen.

Artikel 5: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd (of op niet langer gebruikte pop-up locaties en gelijkaardige gekocht werden), dient de klant contact op te nemen met Bollebus en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bollebus.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Bollebus zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 6: Klantendienst

Als klein bedrijfje is de klantendienst geen afzonderlijke afdeling. Je kan ons dan ook vinden via de gegevens die bovenaan deze voorwaarden werden opgelijst. Bij voorkeur stuur je ons een mailtje via info@bollebus.be. Wij streven ernaar elke mail binnen de 3 dagen te beantwoorden.

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bollebus/Bollebus vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 8: Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door de privacy en cookie policy en andere voorwaarden zoals expliciet naar verwezen werd. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de meest specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld; in een contract voor een concrete opdracht kan een langere betalingstermijn overeengekomen zijn dan deze algemene voorwaarden voorzien, in dat geval geldt de langere termijn.

Bij significante wijzigingen aan onze voorwaarden in de toekomst, verbinden wij ons ertoe deze duidelijk te communiceren. Onderaan deze pagina vindt u een downloadbare versie van de huidige algemene voorwaarden alsook alle vorige versies.

Artikel 9: Toepasselijk recht, geschillen en bewijsvoering

Zowel Bollebus, Bollebus vzw als de klant aanvaarden dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Voor consumenten is de rechtbank van diens woonplaats bevoegd bij gerechterlijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). In alle andere gevallen zijn de rechtbanken van het kanton Kortrijk bevoegd.

Aanbod Bollebus; bestaande producten (i.h.b. webwinkel)

Artikel 10: Prijs

De prijzen die vermeld worden op onze webshop zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplichte taksen of belastingen. Dit laatste in de onderstelling dat u besteld als privépersoon uit België of een ander EU-land.

Bij een zakelijke bestelling vanuit het buitenland, kan een aangepaste factuur (i.e. btw-vrij) opgemaakt worden, echter, dit is op heden niet rechtstreeks mogelijk op de website. Ook bij bestellingen die verzonden moeten worden naar nog niet geïntegreerde bestemmingen zal persoonlijk contact nodig zijn. In beide gevallen wordt de prijs daarbij steeds duidelijk gecommuniceerd in een mail, bon en/of factuur afhankelijk van uw situatie.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bij bestelling op onze webshop worden er normaliter verzendkosten aangerekend. Het precieze bedrag zal hierbij afhangen van de door uw gekozen producten en verzendwijze. De beschikbare mogelijkheden ziet u steeds in uw winkelmandje. Een overzicht vind je ook op deze FAQ-pagina. Nu we meer verzendopties bieden, nemen we deze niet langer op in deze algemene voorwaarden, omdat dit vaak moet worden aangepast n.a.v. prijsaanpassingen bij de vervoerders.

Bij promoties, afhaalmogelijkheid of moeilijk te verzenden producten/hoeveelheden kan hiervan worden afgeweken. Desgevallens wordt dit steeds duidelijk aangegeven.

Artikel 11: Bestel en betaalmogelijkheden

U kan verschillende producten toevoegen aan uw winkelmandje. Dit winkelmandje kan u steeds raadplegen en aanpassen via het icoontje rechtsbovenaan op de website. Let er op dat u bij aanpassingen rechtstreeks in het winkelmandje zo nodig de knop “winkelmandje bijwerken” aanklikt. U ziet op deze pagina ook reeds een indicatie van de verzendkosten. Merk op de verzendmethode kan u in de volgende stap nog aanpassen. Eens u overtuigd bent van uw selectie kan u via “doorgaan naar afrekenen” verdergaan. U komt op een nieuwe pagina terecht waar gevraagd wordt de nodige gegevens in te vullen zodat wij u de producten kunnen opsturen. Tot slot kies je een betaalmethode en verifiëren we dat u bij ons kunt bestellen (u gaat akkoord met onze voorwaarden en privacy policy.) U hebt bij ons de keuze uit volgende betaalmogelijkheden:

 • Betaling via Bancontact of iDEAL. Dit wordt veilig afgehandeld via Mollie B.V.
 • Betaling via overschrijving. Dit regelt u zelf via uw bank.
Wij rekenen voor geen enkele betaalwijze extra kosten door aan u.

Door te klikken op “bestelling plaatsen” wordt u (indien van toepassing) naar de betaalomgeving gebracht. Eens betaald wordt uw bestelling als definitief aanzien.

Dit wil zeggen dat bij een bestelling op de webshop de producten pas verzonden worden nadat deze betaald zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Hou er rekening mee dat betalingen via overschrijving vaak pas enkele dagen later zichtbaar zijn voor ons, zodoende kan uw pakket iets minder snel verzonden worden als u voor deze betaalwijze kiest.

Dit wil ook zeggen dat u vannaf dan niet zomaar uw bestelling kan annuleren. Bij een foutieve bestelling stuurt u ons best zo snel mogelijk een mailtje. Meestal kunnen wij u gewoon het betaalde bedrag terugstorten of uw bestelling aanpassen. Indien uw pakket reeds werd verzonden en/of uw bestelling producten bevat die niet geretourneerd kunnen worden cfr. artikel 8 van deze voorwaarden (bijvoorbeeld omdat het een gepersonaliseerd product betreft) zal het van de specifieke omstandigheden afhangen wat wij kunnen doen.

Bollebus is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 12: Levering

Levering is mogelijk naar de landen vermeld op deze FAQ-pagina en met de daar vermelde vervoerders, mogelijkheden en geassocieerde kosten. Occasioneel kan hiervan worden afgeweken op vraag van de klant, naar aanleiding van de eigenschappen van een specifieke bestelling of bij problemen bij de gekozen vervoerder.

Om een dergelijke variatie aan nicheproducten te kunnen aanbieden worden vele producten in kleine oplage of on-demand gemaakt. Daarom moet u rekening houden met een iets langere levertermijn. Wij streven ernaar elk pakket binnen een termijn van 3 dagen te verzenden, dit kan echter oplopen tot 6 dagen in sommige gevallen. Afhankelijk van de gekozen verzenddienst kan het dus tussen de 7 en 10 dagen duren alvorens het pakket bij u aankomt. Zou het langer dan gaan duren, dan laten we u dit weten. In geval dit door leveringsproblemen, verlof, ziekte, persoonlijke omstandigheden, … algemeen het geval is, plaatsen wij zo gauw mogelijk een melding op de website met de te verwachten vertraging. De klant heeft echter geen recht op een schadevergoeding indien wij deze vertraging door overmacht niet tijdig kunnen aankondigen. Bollebus is ook hier slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wel zullen wij desgevallens aanbieden om de bestelling kosteloos te annuleren. In geval dit te danken is aan een probleem bij toelevering of productie, dan melden we dit bij het product in kwestie. In geval dit pas duidelijk wordt nadat we uw bestelling ontvangen hebben sturen we zogewenst de vooradige delen van uw bestelling al op en kunnen we het ontbrekende product annuleren of achteraf opsturen, beide zonder meerkost voor de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan Bollebus. Ook wanneer de klant merkt dat een pakket onterecht als geleverd werd gemarkeert door het verzendbedrijf moet hij dit zo snel mogelijk laten weten.

Aanbod Bollebus vzw; workshops, activiteiten en kampen

Artikel 13: Prijs

De prijzen die vermeld worden op onze website zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief verplichte taksen of belastingen. Dit in de onderstelling dat u een aankoop doet als privépersoon uit België of een ander EU-land. Merk op dat Bollebus vzw vrijgesteld is van btw, om die reden is dus geen btw verrekend of verschuldigd voor onze activiteiten. Bij een zakelijke bestelling kan wel een factuur opgemaakt worden, de nodige communicatie verloopt daarbij via mail.

Op deze website worden verschillende soorten prijzen vermeld: bij activiteiten met open inschrijvingen, zie je een exacte, volledige prijs. Bij activiteiten die door een groep of organisatie kunnen gereserveerd worden, zal ofwel een exacte prijs (waar enkel specifieke meerkosten zoals verplaatsingkosten of administratieve kosten aan toegevoegd kunnen worden) ofwel een richtprijs gecommuniceerd worden. Dit laatste doen we wanneer er meerdere mogelijke keuzes zijn (bv. variabele duur) en wordt steeds duidelijk gecommuniceerd (bv. door gebruik van de term “vannaf”). In zo’n geval of wanneer geen prijs vermeld wordt op de website, wordt de prijs steeds duidelijk gecommuniceerd in een mail, bon en/of factuur, eens uw wensen gekend zijn.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de activiteiten zoals deze woordelijk worden omschreven. Andere zaken zoals bijhorende foto’s, gerelateerde blogposts, … zijn louter decoratief / informatief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Meestal zal u gevraagd worden enkele zaken zelf te voorzien. Indien dit niet mogelijk is, dient u dit op voorhand te laten weten. Wanneer wij een ondermaatse ervaring leveren door gebrek aan deze zaken, kunt u de factuur niet betwisten op grond van deze tekortkoming. Wanneer wij extra last-minute kosten moeten maken door gebrek aan deze zaken, kunnen wij deze aanrekenen.

Artikel 14: Inschrijven/reserveren en betaalmogelijkheden

Reservatie als groep, bedrijf, instantie, …

Voor reservaties als groep/instantie kan een definitieve overeenkomst enkel gesloten worden na persoonlijk contact. De verwachtingen en kostprijs worden steeds op voorhand overlegd. Deze worden door Bollebus vzw schriftelijk bevestigd, dit per mail en/of via een bestelbon. Een reservatie wordt als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging (beantwoorden van een mail, of aftekenen van een kopie van de bestelbon). Daarna, of na afloop van de opdracht wordt dan een factuur opgemaakt. Deze wordt bij voorkeur betaald via overschrijving naar BE78 1030 8507 0886.

Tevens kan er een voorschot of voorafbetaling gevraagd worden. Wij zullen dit steeds tijdig mededelen en motiveren. Dit doen wij bijvoorbeeld indien het gaat om een eerste samenwerking, een significant bedrag, een erg gegeerde datum of een activiteit die een extra investering (in tijd of niet anders te (her)bestemmen materiaal) vereist. De precieze bedragen en betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd.

Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur of na plaatsvinden van de activiteit, schriftelijk gemeld te worden. Hierbij valt enkel te betwisten wat afwijkt van de eerder opgestelde en bevestigde bestelbon.

Elke factuur is te betalen binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Inschrijven voor ons open aanbod

Veelal kan u op onze site inschrijven, indien een andere werkwijze van toepassing is voor een specifieke activiteit (bvb. n.a.v. een samenwerking of indien er vrije ingang is) wordt dit duidelijk aangegeven. We bespreken hier enkel het standaard geval.

Inschrijven gebeurt door het invullen en indienen van een inschrijvingsformulier. U krijgt na indienen een bevestiging via e-mail. Schreef u per ongeluk fout in, gelieve dit dan zo snel mogelijk te melden door te reageren op de ontvangen e-mail. Indien een activiteit volzet is, kan je ons contacteren om op de wachtlijst geplaatst te worden. In dat geval ben je niet ingeschreven, maar krijg je als eerste kans om in te schrijven, zou een reeds ingeschreven deelnemer niet langer kunnen/willen deelnemen.

Wij zullen u een betaalverzoek sturen via e-mail. Er wordt bij voorkeur betaald via overschrijving naar BE78 1030 8507 0886. Dit dient binnen de 10 werkdagen, en ten laatste 5 werkdagen voor de activiteit in kwestie betaald te worden. Indien u pas de week voor de activiteit inschrijft, is dit natuurlijk niet mogelijk en vragen wij gewoon zo spoedig mogelijk te betalen, in het bijzonder voor of bij aanvang van de activiteit.

Wij versturen betaalverzoeken in principe van zodra de activiteit het minimumaantal deelnemers bereikt heeft, en dus niet noodzakelijk net na het ontvangen van uw inschrijving. We doen dit om te vermijden dat u betaalt voor een activiteit die alsnog geannuleerd kan worden door gebrek aan deelnemers. In nog uitzonderlijkere gevallen kan een activiteit natuurlijk nog altijd geannuleerd worden door onvoorziene omstandigheden. In geval van annulatie door Bollebus vzw, zullen wij u geen compensatie uitkeren, enkel reeds betaalde inschrijvingsgelden worden terugbetaald.

Indien u ingeschreven bent en reeds betaald hebt, kan u uw inschrijving niet zomaar meer annuleren. Indien u toch wenst te annuleren stuurt u ons best zo snel mogelijk een mailtje. Afhankelijk van de timing, het type activiteit en reden tot annulatie kunnen wij u mogelijks een deel van het inschrijvingsgeld terugstorten. Alternatief kan u de reservatie kostenloos laten overzetten naar een vriend of kennis.

Bollebus vzw is steeds gerechtigd een inschrijving te weigeren. Dit ondermeer omwille van wanbetaling alsook indien de deelnemer geen goede kandidaat is voor de activiteit (bvb. n.a.v. toegankelijkheid, verhoogde zorgnoden, …) In het bijzonder kunnen wij uw inschrijving annuleren indien een betaalverzoek niet tijdig betaald wordt.

Aanbod Bollebus; diensten en op maat gemaakte producten

Artikel 15: Prijs

De prijzen die vermeld worden op onze website zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplichte taksen of belastingen. Dit laatste in de onderstelling dat u een aankoop doet als privépersoon uit België of een ander EU-land. Bij een zakelijke bestelling vanuit het buitenland, kan een aangepaste factuur (i.e. btw-vrij) opgemaakt worden, dit na persoonlijk contact, via e-mail.

Dit betreft maatwerk, we kunnen dus ten hoogste indicatieve prijzen vermelden op onze website. Exacte prijzen worden steeds duidelijk gecommuniceerd in een mail, bon en/of factuur, eens uw wensen gekend zijn.

Indien de producten moeten worden verzonden, hanteren wij voor kleinere bestellingen dezelfde tarieven als op de webshop. Indien een standaard verzending niet mogelijk of wenselijk is, worden afspraken gemaakt in overeenkomst.

Bij diensten en maatwerk kunnen er naast verzendkosten ook verplaatsingskosten en/of administratieve kosten aangerekend worden. Dit wordt steeds op voorhand duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 16: Bestel en betaalmogelijkheden

Voor diensten en maatwerk kan een definitieve overeenkomst enkel gesloten worden na persoonlijk contact. De verwachtingen en kostprijs worden steeds op voorhand overlegd. Deze worden door Bollebus schriftelijk bevestigd, dit per mail en/of via een bestelbon. Een bestelling of opdracht wordt als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging (beantwoorden van een mail, of aftekenen van een kopie van de bestelbon) door de opdrachtgever. Na afloop van de opdracht en/of na aflevering van de producten wordt dan een factuur opgemaakt. Deze wordt bij voorkeur betaald via overschrijving naar BE56 3631 3553 3288.

Tevens kan er een voorschot gevraagd worden alvorens wij de opdracht aanvangen. Wij zullen dit steeds tijdig mededelen en motiveren. Dit doen wij bijvoorbeeld indien het gaat om een eerste samenwerking en een significant bedrag of indien een opdracht op maat een grote investering (in tijd of niet anders te (her)bestemmen materiaal) vereist. De precieze bedragen en betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd.

Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld te worden. Hierbij valt enkel te betwisten wat afwijkt van de eerder opgestelde en bevestigde bestelbon.

Elke factuur is te betalen binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 17: Uitvoering van de overeenkomst

De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en/of uitgevoerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Dit ondermeer door te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats en beschikbaarheid van beloofde ruimte, materiaal en ondersteuning. Wanneer dit niet mogenlijk is, dient de koper dit zo snel mogenlijk te laten weten. Wanneer een oplevering of dienst niet tijdig (zoals gedefinieerd in de betreffende overeenkomst) wordt verplaatst of geannuleerd, is de koper ertoe gehouden Bollebus te vergoeden (zoals gedefinieerd in de betreffende overeenkomst).

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld, cfr. artikel 3. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een schriftelijke melding met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het voorgaande paragraaf, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Appendix: downloads

Wijzigingen: aanpassingen i.v.m. verzenden n.a.v. toevoegen extra keuzes vervoerder en beschikbare bestemmingen. Merk op, precieze verzendkosten worden vanaf nu enkel in FAQ opgenomen voor de leesbaarheid en n.a.v. de frequente prijswijzigingen bij vervoerders.

Wijzigingen: volledige herziening n.a.v. afsplitsing gedeelte workshops en activiteiten (naar Bollebus vzw). Dit ondermeer zodat ingezet kan worden op een open aanbod, waarvoor ook de nodige details toegevoegd werden aan deze versie.

Wijzigingen: aanpassing verzendkosten cfr. update bpost en extra opties verzenden naar Nederland. Herformulering n.a.v. optie factuur in checkout proces.

Wijzigingen: verzending naar Nederland en betaalmogelijkheid iDEAL toegevoegd.