Ondernemingsgegevens:

Met “Bollebus” wordt in deze algemene voorwaarden het bedrijf met volgende gegevens bedoeld:

 • Naam onderneming: Chiers, Sara
 • Handelsnaam: Bollebus
 • Maatschappelijke zetel: Westdorp 33, 8573 Tiegem
 • E-mail: info@bollebus.be
 • Telefoonnummer: +32 478 09 79 60
 • Ondernemingsnummer: 0771.784.557
 • BTW-nummer: BE 0771.784.557
Dit bedrijf wordt in conversaties (fysiek, telefonisch en in berichtvorm) vertegenwoordigd door hetzij Jens Bossaert, hetzij Sara Chiers. Afspraken die door een van ons beide bevestigd werden, mag u als ‘door Bollebus bevestigd’ beschouwen.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Bollebus biedt via deze website haar klanten de mogelijkheid om producten aan te kopen. Daarnaast heeft Bollebus ook een aanbod aan diensten en op maat gemaakte producten. Tenzij anders aangegeven zijn deze algemene voorwaarden op elk van deze transacties van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bollebus moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Daardoor stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Voor diensten of maatwerk wordt eventueel een bon en telkens een factuur opgemaakt die steeds naar deze voorwaarden verwijst. Gezien het individuele karakter van deze overeenkomsten kan zo’n bon of factuur tevens extra en/of aangepaste voorwaarden bevatten. Een ontvangen bon of factuur brengt behoudens protest de erkenning en aanvaarding met zich mee van deze algemene en specifieke voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bollebus aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

De prijzen die vermeld worden op onze webshop zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplichte taksen of belastingen. Dit in de onderstelling dat u besteld als privépersoon uit België of Nederland. In alle andere gevallen (zakelijke bestelling, bestelling vanuit het buitenland, producten op maat en diensten) zal persoonlijk contact nodig zijn en wordt de prijs daarbij steeds duidelijk gecommuniceerd in een mail, bon en/of factuur afhankelijk van uw situatie. Er kan echter wel een indicatieve prijs vermeld zijn op deze website, dit in euro en met btw en eventuele andere verplichte taksen of belastingen inbegrepen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bij bestelling op onze webshop worden er normaliter verzendkosten aangerekend. Het precieze bedrag zal hierbij afhangen van de door uw gekozen producten en verzendwijze. De beschikbare mogelijkheden ziet u steeds in uw winkelmandje. Over het algemeen werken wij met volgende verzendkosten binnen België (resp. Nederland):

 • €3,50 (€5,00) voor kleine producten die per briefpost verzonden kunnen worden. Hierbij wordt geen tracking code voorzien.
 • €5,00 (€11,00) voor pakketjes verzonden met een tracking code naar een (door) Bpost (ondersteund) afhaalpunt of pakjesautomaat. Merk op, als de klant deze verzendoptie kiest en geen postpunt of pakjesautomaat kiest, dan behouden wij het recht zelf een postpunt in de buurt van het opgegeven factuuradres te kiezen.
 • €6,40 (€12,00) voor pakketjes verzonden met een tracking code naar een adres.
Bij promoties, afhaalmogelijkheid of moeilijk te verzenden producten/hoeveelheden kan hiervan worden afgeweken. Desgevallens wordt dit steeds duidelijk aangegeven.

Bij diensten en maatwerk kunnen er verzendkosten, verplaatsingskosten en/of administratieve kosten aangerekend worden. Dit wordt steeds op voorhand duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 3: Bestel en betaalmogelijkheden

Particuliere klanten via de webwinkel

U kan verschillende producten toevoegen aan uw winkelmandje. Dit winkelmandje kan u steeds raadplegen en aanpassen via het icoontje rechtsbovenaan op de website. Let er op dat u bij aanpassingen rechtstreeks in het winkelmandje zo nodig de knop “winkelmandje bijwerken” aanklikt. U ziet op deze pagina ook reeds een indicatie van de verzendkosten. Merk op de verzendmethode kan u in de volgende stap nog aanpassen. Eens u overtuigd bent van uw selectie kan u via “doorgaan naar afrekenen” verdergaan. U komt op een nieuwe pagina terecht waar gevraagd wordt de nodige gegevens in te vullen zodat wij u de producten kunnen opsturen. Tot slot kies je een betaalmethode en verifiëren we dat u bij ons kunt bestellen (u gaat akkoord met onze voorwaarden en privacy policy.) U hebt bij ons de keuze uit volgende betaalmogelijkheden:

 • Betaling via Bancontact of iDEAL. Dit wordt veilig afgehandeld via Mollie B.V.
 • Betaling via overschrijving. Dit regelt u zelf via uw bank.
Wij rekenen voor geen enkele betaalwijze extra kosten door aan u.

Door te klikken op “bestelling plaatsen” wordt u (indien van toepassing) naar de betaalomgeving gebracht. Eens betaald wordt uw bestelling als definitief aanzien.

Dit wil zeggen dat bij een bestelling op de webshop de producten pas verzonden worden nadat deze betaald zijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Hou er rekening mee dat betalingen via overschrijving vaak pas enkele dagen later zichtbaar zijn voor ons, zodoende kan uw pakket iets minder snel verzonden worden als u voor deze betaalwijze kiest.

Dit wil ook zeggen dat u vannaf dan niet zomaar uw bestelling kan annuleren. Bij een foutieve bestelling stuurt u ons best zo snel mogelijk een mailtje. Meestal kunnen wij u gewoon het betaalde bedrag terugstorten of uw bestelling aanpassen. Indien uw pakket reeds werd verzonden en/of uw bestelling producten bevat die niet geretourneerd kunnen worden cfr. artikel 8 van deze voorwaarden (bijvoorbeeld omdat het een gepersonaliseerd product betreft) zal het van de specifieke omstandigheden afhangen wat wij kunnen doen.

Bollebus is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Andere bestellingen en overeenkomsten

Voor diensten, workshops en maatwerk kan enkel een definitieve overeenkomst gesloten worden na persoonlijk contact. Ook voor sommige zakelijke bestellingen (bijvoorbeeld deze vanuit het buitenland) is persoonlijk contact nodig. Om die reden en omdat deze overeenkomsten sterk kunnen variëren, gelden in die gevallen andere werkwijzen en voorwaarden.

De verwachtingen en kostprijs worden steeds op voorhand overlegd. Deze worden door Bollebus schriftelijk bevestigd, dit per mail en/of via een bestelbon. Een bestelling of opdracht wordt als definitief aanzien na schriftelijke bevestiging (beantwoorden van een mail, of aftekenen van een kopie van de bestelbon). Na afloop van de opdracht en/of na aflevering van de producten wordt dan een factuur opgemaakt.

Tevens kan er een voorschot gevraagd worden alvorens wij de opdracht aanvangen. Wij zullen dit steeds tijdig mededelen en motiveren. Dit doen wij bijvoorbeeld indien het gaat om een eerste samenwerking en een significant bedrag of indien een opdracht op maat een grote investering (in tijd of niet anders te (her)bestemmen materiaal) vereist. De precieze bedragen en betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd.

Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld te worden. Hierbij valt enkel te betwisten wat afwijkt van de eerder opgestelde en bevestigde bestelbon.

Elke factuur is te betalen binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de onze website met de grootst mogelijk zorvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bollebus niet. Bollebus is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bollebus is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten. Indien dergelijke fouten opgemerkt worden, communiceren wij dit aan de betrokken klanten en bieden wij hen de mogelijkheid hun aankoop te herzien.

Wanneer de klant bij het bekijken van ons online aanbod specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Ons online aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Bollebus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Bollebus biedt bij bepaalde producten de mogelijkheid om een eigen versie te bestellen. Dit door een eigen kleurcombinatie te kiezen of door een persoonlijke inhoud toe te voegen. Dit is steeds een aanbod onder de voorwaarde dat het mogelijk en wenselijk is. Bij technische onmogelijkheden (bijvoorbeeld een té lange naam om op dezelfde manier op het product te plaatsen als in het voorbeeld) of bedenkelijke keuzes (bijvoorbeeld kleuren die vloeken of ongepaste inhouden), zullen wij in eerste instantie contact opnemen met de klant. In overleg kunnen redelijke aanpassingen gemaakt worden, maar Bollebus behoudt steeds het recht een bestelling van die aard te weigeren. Desgevallens wordt natuurlijk het betaalde bedrag teruggestort.

Bij het aanleveren van een eigen design, ligt de verantwoordelijkheid bij de klant dat deze dit design mag gebruiken voor het beoogde doel. Bollebus is niet aansprakelijk voor inbreuken op het auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, …

Het aanbod diensten op de website is steeds indicatief en in overleg aanpasbaar.

Artikel 5: Levering

Dit artikel beperkt zich tot aankopen via de webwinkel, in alle andere gevallen wordt de leveringstermijn en leverwijze besproken bij het sluiten van de overeenkomst.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel in België geleverd. (Leveringen in het buitenland enkel mogelijk na persoonlijk contact.) Deze worden in de regel geleverd door Bpost, met de mogelijkheden en geassocieerde kosten zoals besproken in artikel 2 van deze voorwaarden. Daar kan echter van afgeweken worden op vraag van de klant, naar aanleiding van de eigenschappen van een specifieke bestelling of bij problemen bij Bpost.

Om een dergelijke variatie aan nicheproducten te kunnen aanbieden worden vele producten in kleine oplage of on-demand gemaakt. Daarom moet u rekening houden met een iets langere levertermijn. Wij streven ernaar elk pakket binnen een termijn van 3 dagen te verzenden, dit kan echter oplopen tot 7 dagen in sommige gevallen. Zou het langer dan een week gaan duren, dan laten we u dit weten. In geval dit door leveringsproblemen, verlof, ziekte, persoonlijke omstandigheden, … algemeen het geval is, plaatsen wij zo gauw mogelijk een melding op de website met de te verwachten vertraging. De klant heeft echter geen recht op een schadevergoeding indien wij deze vertraging door overmacht niet tijdig kunnen aankondigen. Bollebus is ook hier slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wel zullen wij desgevallens aanbieden om de bestelling kosteloos te annuleren. In geval dit te danken is aan een probleem bij toelevering of productie, dan melden we dit bij het product in kwestie. In geval dit pas duidelijk wordt nadat we uw bestelling ontvangen hebben sturen we zogewenst de vooradige delen van uw bestelling al op en kunnen we het ontbrekende product annuleren of achteraf opsturen, beide zonder meerkost voor de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan Bollebus. Ook wanneer de klant merkt dat een pakket onterecht als geleverd werd gemarkeert door het verzendbedrijf moet hij dit zo snel mogelijk laten weten.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

Bij uitvoering van diensten of oplevering van een in overeenkomst besproken (al dan niet op maat gemaakt) product, gelden de voorwaarden in dit artikel.

De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en/of uitgevoerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip. Dit ondermeer door te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats en beschikbaarheid van beloofde ruimte, materiaal en ondersteuning. Wanneer dit niet mogenlijk is, dient de koper dit zo snel mogenlijk te laten weten. Wanneer een oplevering of dienst niet tijdig (zoals gedefinieerd in de betreffende overeenkomst) wordt verplaatst of geannuleerd, is de koper ertoe gehouden Bollebus te vergoeden (zoals gedefinieerd in de betreffende overeenkomst).

De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld, cfr. artikel 3. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een schriftelijke melding met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het voorgaande paragraaf, is de verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de koper als aan derden. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op da klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Bollebus was geboden.

De geleverde artikelen blijven echter tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bollebus.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bollebus te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bollebus. Hiervoor komen zowel aankopen via de webwinkel als aankopen die via mail gefinaliseerd werden in aanmerking.

De klant heeft, zoals de wetgeving het voorschrijft, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze 14 dagen worden geteld vannaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. In het uitzonderlijke geval waar een deel van een bestelling nagestuurd wordt, de dag waarop deze het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Merk op: in geval van een abonnementsformule telt het ontvangen van de eerste editie.

Bollebus biedt bij bepaalde producten de mogelijkheid om een eigen versie te bestellen. Dit door een eigen kleurcombinatie te kiezen of door een persoonlijke inhoud toe te voegen. Voor deze producten geldt het herroepingsrecht niet automatisch. Vanuit onze visie voor deze webshop willen wij retour aanbieden voor items die nog verkocht kunnen worden, ook al waren deze technisch gezien gepersonaliseerd. Echter bij sterk gepersonaliseerde inhoud en/of bedenkelijke kleurcombinaties is dit niet mogelijk. Is de mogelijkheid tot retour echt belangrijk voor jou, vraag dan gerust op voorhand of jouw versie terugstuurbaar is. Doe dit op mail want ons geschreven antwoord is desgevallens bindend.

Bij aankoop van diensten of digitale producten kunt u het product in principe niet terugsturen en is er als dusdanig ook geen herroepingsrecht. Eventuele afwijkingen van dit principe (en alternatieve manieren om u te informeren zoals een testmogenlijkheid) worden per geval aan u medegedeeld.

Bij diensten is er toch een herroepingstermijn indien de diensten niet meteen verricht worden. Zijn deze nog niet verricht binnen de herroepingstermijn dan krijgt de klant het betaalde bedrag volledig terug. Heeft de klant verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Andere zaken waarop de herroepingstermijn logischerwijze niet van toepassing is, zijn de volgende:

 • Goederen met een beperkte houdbaarheid
 • Goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden i.v.m. hygiëne
 • Niet (langer) verzegelde digitale producten op fysieke drager
 • Tijdsgevoelige publicaties zoals kranten en tijdschriften
 • Bruikleen van goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Bollebus via een ondubbelzinnige verklaring per mail (info@bollebus.be) of per post (Westdorp 33, 8573 Tiegem) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Ongeacht de keuze (post of mail) van de klant, moet deze de mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bollebus heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bollebus. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdag is verstreken. Deze termijn kan enkel verlengd worden mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bollebus, bijvoorbeeld n.a.v. onduidelijkheid of praktische problemen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. Bollebus neemt enkel in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij een productiefout) de retourkost op zich, dit enkel na schriftelijke bevestiging en dit door het bezorgen van een retourlabel, niet door het terugstorten van gemaakte kosten.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en de verpakking met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (zichtbare gebruikssporen, ontbrekende accessoires, …) behoudt Bollebus zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een deel van het betaalde bedrag niet terug te storten. Dit als schadevergoeding voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden daartoe aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Zo mag kleding bijvoorbeeld gepast worden, maar mogen teruggestuurde artikelen niet gebruikt en/of gewassen zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept zal Bollebus alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de minimale verzendkosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat

 • Bollebus de teruggestuurde goederen ontvangen heeft, of
 • de klant kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, maar deze buiten zijn wil om niet (tijdig) bij Bollebus raken, of
 • de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld, in geval van diensten.
Cfr. vorige paragraaf kan Bollebus het teruggestorte bedrag verminderen met een schadevergoeding bij opmerken van waardevermindering door ongeoorloofd gebruik door de klant. Merk op, bij laattijdig aankomen van je retour moeten wij bij wet soms het aankoopbedrag al terugstorten voor we de items terug ontvangen. Komen de artikelen in dat geval laattijdig beschadigd aan, dan kan Bollebus alsnog een schadevergoeding eisen indien het aankoopbedrag al teruggestort werd.

Eventuele extra verzendkosten door een keuze van de klant of verzendkosten die sowieso gemaakt zouden zijn (voor andere niet teruggestuurde producten in een bestelling) worden niet terugbetaald.

Bollebus betaalt de klant in principe steeds terug met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de originele aankoop werd gemaakt, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere optie. Indien dit om technische redenen niet mogelijk of wenselijk is, zal Bollebus per overschrijving terugbetalen.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd (of op niet langer gebruikte pop-up locaties en gelijkaardige gekocht werden), dient de klant contact op te nemen met Bollebus en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bollebus.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bollebus zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

Als klein bedrijfje is de klantendienst van Bollebus en Bollebus moeilijk te onderscheiden. Je kan ons dan ook vinden via de gegevens die bovenaan deze voorwaarden werden opgelijst. Bij voorkeur stuur je ons een mailtje via info@bollebus.be. Wij streven ernaar elke mail binnen de 3 dagen te beantwoorden.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bollebus om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door de privacy en cookie policy en andere voorwaarden zoals expliciet naar verwezen werd. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de meest specifieke voorwaarden. Bijvoorbeeld; in een contract voor een concrete opdracht kan een langere betalingstermijn overeengekomen zijn dan deze algemene voorwaarden voorzien, in dat geval geldt de langere termijn.

Bij significante wijzigingen aan onze voorwaarden in de toekomst, verbinden wij ons ertoe deze duidelijk te communiceren. Onderaan deze pagina vindt u een downloadbare versie van de huidige algemene voorwaarden alsook eventuele vorige versies.

Artikel 13: Toepasselijk recht, geschillen en bewijsvoering

Zowel Bollebus als de klant aanvaarden dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Voor consumenten is de rechtbank van diens woonplaats bevoegd bij gerechterlijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). In alle andere gevallen zijn de rechtbanken van het kanton Kortrijk bevoegd.

Appendix: downloads

Wijzigingen: aanpassing verzendkosten cfr. update bpost en extra opties verzenden naar Nederland. Herformulering n.a.v. optie factuur in checkout proces.

Wijzigingen: verzending naar Nederland en betaalmogelijkheid iDEAL toegevoegd.